Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
Búhay na Pinagdaanan ni Juan Tamad na Anac ni Fabio at ni Sofia
Sa Caharian nang Portugal, na Hinañgo sa Novela

written by "Anonymous"
...g̃ian, natoua ang loob nang canyang magulang sila,i, may cacanin sa gabi at arao. At natatanto na ng̃ magulang niya ang bigas na yao,i, sa anác na dalá, hindi lamang batid nila,t, natataya anác ay mayroong batóng encantada. Páhiná 40 Ang magcaibiga,i, muling sabihin co sa umaga,t, hapon sila ay paseo, Tamad na si Jua,i, bihasang totoo na ualang trabajo mulang maguing tauo. Doon sa canilang mang̃a pagsasama nalilibot nila loob nang España, capag may naranang dalagang maganda ang uica cay Juan ay ibiguin mo na. Isasagót nama,i, ang bagay na iyan uala sa loob co,t, di pa gunam-gunam, ang pagparito co sa Españang bayan di iyan ang hanap cundi caibigan. Mana,i, isang arao naparaan sila sa tapat ng̃ torre ng̃ bunying princesa na na sa bintana,t, sila,i, naquiquita ang pinagmamasdan ay silang dalaua. Nating̃ala naman ni Jua,t, namalas ng̃inibitan niya,t, sinusuliap suliap, princesa Leonila ay napahalac-hac natoua sa anyong nang̃ibit nasuliap. Ani Juan Tamad ay tingni amigo nataua sa aqui,t, na-iibig aco, tumiguil na cusa titingna,t, tutung̃ó toua nang princesa ay di mamagcano. Uica nang princesa sa canilang dalua hayo,t, magpatuloy na cayo,i, malis na sa catouaan co,i, ang aquing hining̃a nang̃ang̃após halos di na macataua. Páhiná 41 Nalis na ng̃a sila na nag madalian at noui na naman sa canilang bahay, magmula na noon bagama,t, napasial di napaparoon cundi noon lamang. Di naman nalauo,t, ang bunying princesa loob ay pumanglao at nagca balisa, hindi magca uasto loob ala-ala catauan ay hindi capara nang una. Misterio nang Dios na sucat pagtac-han princesa Leonila,i, nag laman ang tiyan, ang loob at puso ay di mapalagay sa dagsang sacuna na cahambal hambal. Puso,i, nalugami at tatang̃is-tang̃is sa dalauang mat&aacut...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!

SEE ALSO