Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
Noli me tangere
Filippijnsche roman

written by "Fokker, Abraham Anthony, 1862-1927"
...ch niet van haar plaats en bleef cynisch lachen. De alférez legde zoo zacht als hij kon de hand op den schouder der zonderlinge danseres, en deed haar stilhouden. De krankzinnige kwam op adem, en ging langzaam op den met bloed bevlekten grond zitten. De stilte hield aan. De alférez ademde zwaar. Zijn vrouw, die hem met vragende oogen gadesloeg, raapte de zweep op en vroeg hem bedaard en langzaam: “Wat overkomt je? Je hebt me niet eens nog gegroet!” De alférez antwoordde niet, maar riep [342]den oppasser. “Neem deze vrouw mee,” zeide hij, “laat Marta haar een ander hemd geven, en haar behandelen! Jij moet haar goed te eten geven, en een bed... voorzichtig, als ze slecht behandeld wordt! Morgen moet ze naar ’t huis van meneer Ibarra gebracht worden.” Daarna sloot hij zorgvuldig de deur, schoof er den grendel voor, en trad op zijn vrouw toe. “Jij legt je erop toe dat ik je dood zal slaan!” zeide hij tot haar met gebalde vuisten. “Wat scheelt je?” vroeg zij, opstaande en terugtredende. “Wat me scheelt?” riep hij met donderende stem, vloekend, en, op een papier vol krabbels wijzend, ging hij voort: “Heb jij dezen brief niet aan den alcalde geschreven, en daarin gezegd dat ik me liet betalen, om ’t dobbelen toe te laten, vuile sl...? Ik weet niet wat me let om je te vermorzelen!” “Komaan, waag dat ’s!” zeide zij spotachtig lachend. “Die mij vermorzelt, moet een andere kerel wezen dan jij!” Hij hoorde de beleediging, maar hij zag de zweep. Hij greep een bord, dat op tafel stond, en smeet dat naar haar hoofd. De vrouw, gewend aan zulke ruzies, bukte snel, en het bord sloeg stuk tegen den muur. ’t Zelfde lot overkwam een kopje en een glas. “Lafaard!” riep zij. “Je durft niet naderbij komen!” En ze sprong naar hem, om hem nog razen...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!