Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
Dimasalang Kalendariong Tagalog (1922)
written by "López, Honorio, 1875-1958"
... balo ni Soriano. Makabibili rito ng̃ ano mang aklat sa tagalog, ingles at kastila, mg̃a kagamitan sa pagsulat, ibp., sa halagang mura. Rosario blg̃. 225 Binundok. Dr. PEDRO O. LOPEZ CIRUJANO-DENTISTA Sa mg̃a sakit sa bibig at ng̃ipin. Sande 1450, Tondo Maynila. Páhiná 6 Ang TIBAY. Ang Sinelásan at Sapatusang ito, ay siyang mapagpalabas ng̃ mg̃a magagandang hugis at ayos, ng̃ kanyang mg̃a yari. KATUBUSAN: Gawaan ng̃ sigarillo at tabako. Samahang ganap ng̃ Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa bawa't imbakan at tindahan ang kanyang mg̃a masasarap at nakawiwiling hititin tabako at sigarrillo. Lagay ng panahon. Pulo pulong ulan sa Silang̃anan Kaigihan PEBRERO.—1922 1 Mier. Ss. Ignacio at Cecilio mg̃a ob. mr. at Brigida bg. Ang pagputok ng̃ Bulkan sa Mayon, 1814. 2 Hueb. Ang paghahain ni G. sta. María sa ating Mananakop. (Pintakasi sa Siláng at Mabitak) san Cornelio ob. kp. 3 Bier. Ss. Blás ob. at Ceferina mr. 4 Sab. Ss. Andrés Corsino at José de Leonisa mg̃a kp. Pagkakasira ng̃ mg̃a Pilipino at Americano 1899. 5 Linggo Ss. Pedro Bautista (Pintakasi sa Siudad ng Kamarinis) at Agueda bg. at mr. Sa Paglaki sa Damulag 12.52.3 hapon 6 Lun. Ntra. Sra. de Salud Ss. Dorotea bg. at mr. Vedasto, Amando mg̃a ob. kp. Pagkabaril sa mga magigiting Ramon Basa, Vicente Molina, Teodoro Plata, Apolonio de la Cruz, Hermenegildo Reyes, José Trinidad, Pedro Nicodemus, Feliciano del Rosario at Gervasio Samson, 1897. 7 Mar. Ss. Romualdo abad, Ricardo hari at Juliana bao. 8 Mier. Ss. Juan de Mata kp. at nt. at Dionisio, Emiliano at Sebastian mres. 9 Hueb. Ss. Apolonia bg. Primo at Donato, dk. mga at mga mr. Kapanganakan kay P. José Burgos ng taong 1837. 10 Bier. Ss. Escolástica bg. Guillermo ...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!