Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
Oud en nieuw
written by "Meijboom, Margaretha, 1856-1927"
...de wereld kon niet anders dan laf zijn. Hij was zelfs bang voor hem, den bisschop. „Men heeft mij ook bericht,” zei de bisschop, „dat gij den wensch van de arbeiders hebt vervuld, maar ik behoef u toch zeker niet te zeggen....” „Monseigneur,” viel hem pater Verneau in allen ootmoed in de rede. „Ik meende, dat de kerk zoo mogelijk storende tooneelen vermijden moest.” „Maar een kerk, waarin Gods naam niet genoemd mag worden....” „Heeft Monseigneur mijn preek gehoord?” De bisschop liep heen en weer in de kamer om weer kalm te worden. „U kent hem natuurlijk!” zei hij. „Natuurlijk, Monseigneur.” „Laat mij hem dan hooren, zooals hij uitgesproken is, pater Verneau, woord voor woord, precies zooals hij uitgesproken is.” De bisschop ging in zijn leunstoel zitten. Pater Verneau bleef staan. „Medeburgers en medeburgeressen,” begon hij, oogenblikkelijk in zijn voordrachtstoon vervallend. De bisschop sprong op. „Zoo worden ze graag genoemd, Monseigneur.” „Dat doet er niet toe, pater Verneau,” zei de bisschop, „ga voort.” Een lichte rilling liep den bisschop door de leden; deze twee woorden hadden hem op wonderbare  wijze den heelen toestand doen begrijpen. Hij zag ze voor zich, de kinderen van „het zwarte land” tot wie pater Verneau gesproken had. Hij zag veel ruwe gezichten, veel lompen, veel woeste uitgelatenheid. Hij zag die menschen waar niets voor gedaan werd. „Medeburgers en medeburgeressen,” begon pater Verneau opnieuw. „Hier in het land is een uitstekende vorstin, zij is de wijste en voortreffelijkste, die ooit Belgi regeerde. Andere regenten, medeburgers, andere regenten krijgen opvolgers na hun dood en verliezen allen invloed over hun volk. Niet aldus de groote keizerin Maria Theresia. Misschien heeft zij den troon van ...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!