Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
Vanden Vos Reinaerde
Uitgegeven en Toegelicht

written by "Unknown"
...et facsimile, dat KAUSLER met de wellevendste bereidwilligheid voor mij deed vervaardigen. (26) C. heeft, gelijk wij zagen: die vele bouke maecte; maar KAUSLER zegt, Altniederl. Denkm., Th. I, s. XLII: „Die Worte vele bouke sind von einer sptern Hand an die Stelle eines ausgekratzten Wortes gesetzt, das, wie deutlich zu erkennen ist, krzer war als die Interpolation, weshalb auch der Raum fr diese nicht ganz reichen wollte.” Men ziet dit ook duidelijk in ons facsimile. Ik geef daarom in mijn tekst de voorkeur aan de lezing van den omwerker, waarvoor ook andere redenen pleiten; zie mijne Geschied. der Mnl. Dichtk., I Dl., bl. 189. In plaats van het die Madock maecte van den omwerker, heb ik gesteld die den Madoc maecte, nadat ik naauwkeurig op het handschrift had uitgemeten dat het enkele woord Madoc de plaats van het uitgewischte niet aanvulde, die juist wordt ingenomen door de woorden dē Madoc, in het schrift van den codex. (27) Ik behoef wel niet te zeggen, dat ik herroep de geheele redenering die ik vroeger op den tekst van GRIMM en WILLEMS bouwde, Gesch. der Mnl. Dichtk., I Dl., bl. 191; gelijk ik alles terug neem wat daar over dit onderwerp staat, voor zoover het in strijd is met de rezultaten van mijn vernieuwd, dieper onderzoek, die ik in deze inleiding heb nergelegd. (28) Evenzoo heeft men een dubbel begin Floris ende Blanc. vs. 1 en 28; maar de eerste 34 verzen van dat gedicht zijn waarschijnlijk het werk van een afschrijver. (29) R. F., pag. CVIII. (30) Verg. ROTHE, Les Romans du Renard, pag. 63. (31) Inleiding, bl. XLVI. (32) Uitgegeven onder den titel: Sendschreiben an KARL LACHMANN, ueber Reinhart Fuchs, Leipzig 1840. (33) Inleiding, bl. XXXV. (34) Inleiding, bl. XXXV. (35) Bl. XXXIV. Vergelijk ook zijn Voorbericht, bl. VIII. (36) R. F., pag. CLI. (37) Inleiding, bl. XXXI. (38) Zie zijne Geschiedenis der Letterkunde in het graefschap Vlaenderen, bl. 147. (39) Verg. mijne...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!

SEE ALSO