Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
De Pleiters
written by "Bogaert, Abraham, 1663-1727"
... Wouter. Ja wel, ik weet niet; maar myn zorgen Zyn tienmaal minder, als zy waaren deze morgen. Dit is ’t Exploot, myn Heer, en dat de Brief; zie daar Ik zweer dat Izabel ze hebben zal, alwaar Haar vaâr daar by; maar om ’t Contrakt wel t’onderschryven, Moest gy me volgen, en in ’t werk niet steeken blyven. Zo gy maar veinzen kunt, zult gy de rol heel licht Van Minnaar speelen voor haar Vaders aangezicht. Leander. Maar gy moest t’eene niet voor ’t andere bestellen. Wouter. Rust jy jouw hooft maar Heer; dit ’s ’t huis, ik zal eens schellen. Vertrekt. TWEDE TOONEEL. Izabel, Wouter. Izabel, van binnen. Wie klopt daar? Wouter. Vriend, doet op. ’t Is Izabel. Izabel. Wie wou jy spreeken, Heer? Wouter. Mejuffrouw, ’k wenschte wel, Dat ik de goedheid, van uw heusheid mogt erlangen, Dat gy dit klein Exploot woud van myn hand ontfangen. Izabel. Vergeef my dat, myn Heer, ’k heb nooit daar in gedaan. 22 Myn Vader komt zo ’t huis, die zal u best verstaan. Wouter. Is hy niet ’t huis, Juffrouw? Izabel. Neen. Wouter. Daar ’s niet aan bedreven, Wyl ’t onder uwe naam alleen maar is geschreven. Izabel. Gy zyt verkeert, myn Heer, ’k hou van die kanker niet, Die dag en nacht vreet, met de nasmaak van verdriet. Zo niemand niet meer hield als ik van ’t procedeeren, Jy, en jouw aanhang mogt wel voort wat anders leeren. Vaar wel. Wouter. Maar hoor... Izabel. Neen, neen; uw praat is my niet lief. Wouter. ’t Is geen Exploot. Izabel. Wat dan, een Liedje? Wouter. ’t Is een Brief. Izabel. Noch minder. Wouter. Lees ze reis. Izabel. Neen, neen; daar schuilt wat achter. Wouter. ’t Is van myn Heer... Izabel. Vaar wel. Wouter. Leander. 23 B4 Izabel. Spreek wat zachter. ’t Is van myn Heer... Wouter. Ja wel! ik heb me schier bedaan, Dat jy me hooren, en myn boodschap zoud...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!