Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Buhay at Mga Ginawâ ni Dr. José Rizal
written by "Poblete, Pascual Hicaro, 1857-1921"
...alagang mahiguít sa sampong piso. 5. Itítira ng̃ TP sa canyáng Caja ang icasampong bahagui ng̃ mg̃a salaping sa canya'y ibinibigay ng̃ mg̃a Tp at ng&#... read more